text

Join us on social networks!

Międzynarodowa sieć badawcza

HBSC Polska

Badania HBSC realizowane są od 1982 r. cyklicznie co cztery lata we wzrastającej liczbie krajów. Obecnie członkami sieci badawczej jest 50 krajów lub regionów (www.hbsc.org) z  Europy oraz Ameryki Północnej. Polska jest członkiem sieci HBSC od 1989 r., co pozwoliło na przeprowadzenie tych badań już osiem razy. Polski zespół HBSC liczy obecnie ośmiu zarejestrowanych członków (w  tym dwóch doktorantów), powiązanych z  czterema instytucjami i  prowadzi aktywną współpracę z  wieloma innymi ośrodkami naukowymi z  różnych rejonów Polski.

text

Badania realizowane w 2017/18 roku uzyskały znaczące wsparcie organizacyjne i finansowe z Instytutu Matki i Dziecka w ramach dofinansowania ze środków budżetowych MNiSzW.

Poprzednie krajowe edycje były finansowane z grantów KBN, MNiSzW i NCN kierowanych przez krajowych koordynatorów.

W grudniu 2017 roku podpisano porozumienie między Instytutem Matki i Dziecka a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, dające podstawę do wspólnego prowadzenia badań, organizacji konferencji i innych wspólnych aktywności.

Członkiem sieci HBSC, reprezentującym dany kraj, jest jeden zespół, kierowany przez głównego badacza (Principal Investigator), zatrudnionego w krajowej instytucji naukowej. Kraje członkowskie z własnych źródeł finansują członkostwo w sieci HBSC, udział w spotkaniach i ich organizację, przeprowadzenie badań ankietowych (w terminie i zgodnie z protokołem międzynarodowym) oraz sporządzanie kolejnych publikacji. Za uzyskanie źródeł finansowania badań realizowanych w szkołach odpowiedzialny jest krajowy koordynator.

HBSC

Dzięki badaniom HBSC możliwe jest:

Uzyskanie nowego wglądu w zdrowie i dobre samopoczucie młodych ludzi
Zrozumienie społecznych determinantów zdrowia
Zrozumienie społecznych uwarunkowań zdrowia
Kształtowania polityki zdrowotnej w celu poprawy jakości życia młodych ludzi

Zespół HBSC Polska

W skład polskiego zespołu HBSC wchodzą następujące osoby:

text

prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska

lekarz pediatra, specjalista medycyny szkolnej. Kierownik badań HBSC w Polsce w latach 1989–2004. Kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej w Instytucie Matki i Dziecka (1982–1997). Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1997–2014). Twórczyni koncepcji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami (1990). Współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie, Krajowy Koordynator w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (1992–1997). Przewodnicząca Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła/Przedszkole Promująca Zdrowie (2009–). Członek grupy redakcyjnej (1990, 1996) i współautorka (2006) Narodowego Programu Zdrowia. Członek Komitetu Rozwoju Człowieka i Komitetu Zdrowia Publicznego PAN (1999–2019). Autorka ponad 650 publikacji z zakresu medycyny szkolnej, pediatrii, auksologii, medycyny sportowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

text

dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur

Koordynator badań HBSC w Polsce w latach 2004-2018, od połowy 2018 współkoordynator, a od końca 2020 roku zastępca koordynatora. Od 1980 r. związana z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie nadal pracuje na część etatu w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii od 2019 r. Stale współpracuje z redakcjami wielu czasopism, w tym Journal of Mother and Child and IJERPH. Zgodnie z pierwotnym wykształceniem na poziomie uniwersyteckim (ekonometria i statystyka) pasjonuje się wdrażaniem w badaniach epidemiologicznych zaawansowanych metod statystycznej analizy danych oraz budową kwestionariuszy zdrowotnych. Ciągle poszukuje nowych obszarów badań, szczególnie na pograniczu nauk medycznych i społecznych. Obecnie głównym obszarem jej zainteresowań w ramach sieci HBSC jest analiza kompetencji zdrowotnych uczniów. Po 40 latach pracy zawodowej największą radość znajduje w możliwości współpracy z młodymi naukowcami i w dzieleniu się swoim doświadczeniem.

text

dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik Pedagog, psycholog, psychoterapeuta

Współkoordynator badań HBSC w Polsce od 2018 roku. Członek sieci HBSC od 2003 roku. Pracuje jako psychoterapeuta z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Nauczyciel akademicki. Adiunkt w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (2012-nadal). Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz zaburzeń w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Kierunek-Rozwój. Pracowała w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka (2000-2016). Jej zainteresowania naukowe dotyczą wsparcia społecznego, jakości życia związanej ze zdrowiem, a w szczególności funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi. Prowadzi badania naukowe dotyczące przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami z chorobami przewlekłymi. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ceni możliwość łączenia pracy naukowej z praktyką psychoterapeutyczną. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Lubi czytać i spędzać czas z najbliższymi. Wielbicielka kotów.

text

dr n. społ. Anna Dzielska

Pedagog o orientacji społecznej, absolwentka psychodietetyki. Od 2019 roku zastępca koordynatora badań HBSC w Polsce, a od końca 2020 roku współkoordynator badań w Polsce. Wieloletni pracownik Instytutu Matki i Dziecka, a od 2019 roku p.o. kierownika Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD. W sieci HBSC współprzewodnicząca grupy Eating & Dieting Focus Group oraz zastępca przewodniczącego grupy Yotuh Engagement Advisory Group Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół czynników związanych z masą ciała i postrzeganiem własnego ciała przez dzieci i młodzież. Zgodnie z przekonaniem, że młodzi ludzie mają prawdo być aktywnymi twórcami własnego zdrowia, wspiera i organizuje aktywne uczestnictwo młodzieży w badaniach naukowych i innych projektach skierowanych do tej grupy wieku. Pasjonuje się turystyką górską. Wielbicielka rodzinnych wycieczek rowerowych i muzykowania.

text

dr hab. n. społ, dr n. med. Anna Kowalewska

Adiunkt Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca i współautor podręczników biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania. Od ponad 20 lat członek międzynarodowej sieci HBSC. Autorka i współautora ponad 100 publikacji z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka, pedagogiki zdrowia i edukacji zdrowotnej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą uwarunkowań i następstw podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz miejsca zagadnień zdrowia w kształceniu pedagogów. Prywatnie żona, matka jednego syna. Lubi kontakt z przyrodą, piesze wędrówki, odkrywanie nowych miejsc zarówno ze względu na chęć poznawania nowy ludzi ale i walory kulturowe i krajoznawcze.

text

dr n. med. Marta Malinowska-Cieślik

Od 2012 roku członkini polskiego zespołu badań HBSC oraz międzynarodowej grupy roboczej ds. prewencji przemocy i urazów w ramach sieci HBSC. Od 1998 roku związana z Instytutem Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie nadal pracuje w Zakładzie Zdrowia i Środowiska jako nauczyciel akademicki. Zgodnie z pierwszym wykształceniem na poziomie magisterskim (psychologia) zajmuje się zastosowaniem psychologii w zdrowiu publicznym i w naukach medycznych, z których uzyskała doktorat. Była krajowym koordynatorem projektów dotyczących prewencji wypadków i urazów oraz promocji bezpieczeństwa dzieci w ramach Programu Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej. Obecnie zainteresowania badawcze koncentruje na tematyce dobrostanu i zdrowia psychicznego oraz zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkolnej, w tym przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej wśród nastolatków. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

text

dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska

Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół czynników determinujących aktywność fizyczną bądź jej brak w grupie nastolatków, wpływ uwarunkowań środowiskowych i społecznych dobrego samopoczucia młodzieży szkolnej oraz wpływ współczesnych mediów na zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera. Absolwentka Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. PR Instytutu Matki i Dziecka. Pasjonatka jeździectwa (WKKW) oraz żeglarstwa (patent sternika). Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w koordynacji projektów naukowych. Członek międzynarodowej sieci badawczej Health Behaviour in School-aged Children, działający w ramach grup: Physical Activity Focus Group, Electronic Media FG, Youth Engagement Advisory Group. Autorka licznych publikacji międzynarodowych.

text

mgr Agnieszka Michalska

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych z wyróżnieniem na kierunku Andragogika. Doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Były prezes Studenckiego Koła Naukowego Kierunek Rozwój. Członek międzynarodowej sieci badawczej Health Behaviour in School-aged Children. Współautorka scenariuszy dla nauczycieli "Uczeń chory na padaczkę" dla trzech grup wiekowych w ramach projektu Epischool - pokonajmy bariery razem. Posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów naukowych, m.in. projekt Improve the Youth (2017), projekt Back to School (2019). Kilkukrotna stypendystka m.st. Warszawy. Stażystka Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca również doświadczenie w branży HR w jednej z wiodących firm telewizyjnych. Zawodowo zajmuje się działaniami promocyjnymi w ramach działalności instytutu naukowo-badawczego - Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

text

mgr Katarzyna Kołodziejczyk

Członkini Zarządu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Instytutu Matki i Dziecka. Aktualnie naukowo zajmuje się imigracją ukraińską do Polski w ujęciu ilościowym koordynując projekty oparte na sondażach metodą Respondent Driven Sampling w różnych miastach Polski. Wcześniej pracownik działu HR, działaczka organizacji pozarządowych i pełnoetatowa mama. Człowiek wielu zainteresowań - ukończyła studia magisterskie i podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, edukacji, psychologii oraz migracji międzynarodowych i to nie jest jej ostatnie słowo. Nie wyobraża sobie życia bez ruchu dlatego dużo pływa, wspina się, biega na nartach i relaksuje jogą. Z badaniem HBSC związana od jego początku w Polsce, gdy jako studentka kodowała dane. Oficjalnie członkinią sieci HBSC została w 2019 roku i włączyła się w prace Social Inequalities Focus Group. Interesuje ją wpływ migracji na życie dzieci i młodzieży, w szczególności na funkcjonowanie w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej

text

Maja Gajda

Magister filologii angielskiej (studia ukończone z wyróżnieniem). Członek sieci HBSC od 2021 roku, członek zespołu badawczego projektu międzynarodowego Back to School. Studentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel i tłumacz audiowizualny. Współautorka poradników dla nauczycieli. Jej zainteresowania obejmują samoregulację uczniów i nauczycieli, wsparcie społeczne, klimat szkoły, kulturę pedagogiczną, style i nowe nurty wychowania. Prywatnie żona i mama dwóch córeczek.

© 2020 hbsc.pl. All Rights Reserved.

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług